תואר שלישי- יש להגיש את הטפסים מודפסים (לא בכתב יד)

כותרת
אישור על הגשת הצעת מחקר לתואר שלישי
בקשה לאישור מנחה נוסף
הנחיות וטפסים לאתיקה תשע"ז
הצעת תוכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי (טופס מס' 4)
השלמת חובות מחלקתיות של תלמיד דוקטורט
טופס בקשה לשינויים
טופס כלי מחקר (להגשה לספריית המבחנים בעת הגשת עבודת הדיסרטציה)
טופס לקורסי בחירה מחוץ למחלקה
טופס פרסום ניסויי
פירוט הדרישות לתלמידי דוקטורט במסלולים: רגיל,ישיר ומשולב
קובץ דוגמא לכתיבת דוח מדעי ("איום מוכלל")
שירותי ייעוץ ע"י המרכז לתקשוב ומידע