הצעת תוכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לתואר שלישי (טופס מס' 4)