טפסים

 

 

תואר שלישי- יש להגיש את הטפסים מודפסים (לא בכתב יד)
טופס
טופס לבקשות שונות
שירותי ייעוץ ע"י המרכז לתקשוב ומידע
קובץ דוגמא לכתיבת דוח מדעי ("איום מוכלל")
הנחיות תהליך להגשת הצעת מחקר
בקשה לאישור מנחה נוסף
הנחיות להגשת עבודת דוקטורט וסיכום בחינה
רשימת ממליצים לקבלה ללימודי דוקטורט
טופס לקורסי בחירה מחוץ למחלקה