ועדת אתיקה- הנחיות וטפסים

ועדת האתיקה במחלקה לפסיכולוגיה שנת תשפ"ד

הרכב הועדה:

יו"ר: פרופ' מיכל לבידור

חברים: פרופ' רוני גבע, פרופ' ליעד עוזיאל, פרופ' יוגב קיויתי

תפקיד הועדה

 • תפקיד הועדה לסקור את הצעת המחקר והחומר הנלווה לה ולבדוק האם ביצוע המחקר עונה על הכללים האתיים.
 • הוועדה מתמקדת בפרוצדורות המוצעות הנוגעות לשלומם ולזכויותיהם של המשתתפים במחקר. במקרה בו מציב המחקר את המשתתפים בסיכון כלשהו, בודקת הוועדה את היחס בין רמת הסיכון לבין התועלות והרווחים שיופקו מהמחקר.
 • הועדה אינה עוסקת בהערכת הפוטנציאל המדעי או התכנים המדעיים של הצעת המחקר.

פניה לועדה

 • כל מחקר הנערך במחלקה בהשתתפות נבדקים בני אנוש אמור להיות מוערך מבחינת קריטריונים האתיים.
 • המחקרים שנעשים במסגרת תואר ראשון יעברו הערכה אתית על ידי המרצה המנחה, ולא ידרשו לאישור הוועדה, חוץ ממקרים מיוחדים לפי שיקול דעת המנחה.
 • המחקרים שנעשים במסגרת תואר שני, דוקטורט, או מסגרות אחרות, יוגשו לאישור ועדת האתיקה של המחלקה.
 • מחקרים שקיבלו כבר אישור חיצוני (לדוגמה: ועדת הלסינקי, אוניברסיטה אחרת או משרד ממשלתי) גם אמורים להגיש בקשה לאישור הוועדה המחלקתית. שיועבר בהליך מזורז.
 • ההגשה לועדת האתיקה תעשה בשלב של הגשת הצעת המחקר, עוד לפני ההתחלה של ביצוע המחקר.

הנחיות להגשת בקשה

 1. יש לשלוח לוועדה את ארבעת הקבצים הבאים בגרסת WORD
 2. ארבעת הטפסים שיש לשלוח מצורפים למטה ( טופס בקשת אישור מחקר (נספח 1), טופס להסכמה מדעת להשתתפות במחקר (נספח 2),הצהרת החוקר האחראי למחקר (נספח 3), הצהרת הסטודנט/ית החוקר/ת (נספח4)) .
 3. במידה ויש צורך באישור באנגלית, נא לציין זאת.
 4. במידה ויש צורך באישור מהועדה המוסדית (internal review board-IRB) נא לציין זאת תוך ציון הסיבה (לדוג', הגשה למענק חיצוני). הפנייה לוועדת האוניברסיטה תעשה על ידי הועדת המחלקתית.
 5. משך הטיפול בבקשה- במידה ואין בעיות מיוחדות בהצעת המחקר זמן הטיפול ייארך כשלושה שבועות. במקרה וישנה התדיינות שכרוכה בבדיקות חוזרות ובירורים, משך הטיפול עלול להתארך.
 6. יש לצרף אישור של Good Clinical Practice בתוקף. דוגמאות לקורסים (חינמיים) שנותנים הסמכה הן:

   Good Clinical Practice (nidatraining.org)  

 ICH Good Clinical Practice E6 (R2) • Global Health Training Centre (tghn.org)

 Good Clinical Practice eCourse | SBM - Society of Behavioral Medicine

 להסבר על חשיבות GCP   gcp_sbr_field_guide_nov_2017_0.pdf (harvard.edu)

https://gcp.nidatraining.org

 1. בקשות שתוגשנה לא מלאות בהתאם למפורט לעיל תוחזרנה לשולח.
 2. נא לשלוח את הבקשה אל יו"ר הועדה, פרופ׳ מיכל לבידור michal.lavidor@gmail.com

הטפסים ודגשים למילוי

הטפסים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה נמצאים בנספחים בסוף קובץ הנחיות זה (ראה הפניה)

 1. טופס בקשת אישור מחקר (נספח 1)
 • כאשר מוצעת מתודה מחקרית אשר יוצרת סיכון עבור המשתתפים, יש להציג מתודות חלופיות ולהסביר מדוע נבחרה דווקא המתודה המסוימת הזו למרות הסיכון הכרוך בה.
 • כאשר מוצע מחקר הכולל הטעיית הנבדקים, יש להציג שיטת מחקר חלופיות ולהסביר מדוע נבחרה דווקא המתודה המסוימת הזו למרות ההטעיה הכרוכה בה, אשר מונעת אפשרות להסכמה-מדעת מלאה.
 • יש לפרט את המשוב Debriefing)) . הוועדה מצפה לראות את תוכנו ואופן העברתו. המשוב לרוב ניתן בעל פה, וצריך לכלול הסבר מפורט על מטרת המחקר, השערותיו ותרומתו. אם הליך המחקר כלל תהליך של הטעיה, המשוב צריך לכלול התנצלות בפני הנבדק והסבר מדוע הליך זה היה הכרחי. יש לדאוג שהנבדק לא ירגיש ניזוק עקב הטעיה זו. 
 1. טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר (נספח 2), כפי שיוצג לנבדקים.
 • הטופס כולל תיאור מפורט של מטרת המחקר, ההליך וההשפעות, כפי שמתאים להסביר לסוג הנבדקים שבמחקר.
 • יש לשים לב שבטופס מצוינים פרטי ההתקשרות עם החוקרת בטרם שליחת הבקשה לוועדה- נהלי האתיקה דורשים מן החוקר לספק לנבדק את דרכי ההתקשרות עימו במידה ויחפוץ בכך.
 1. הצהרת המרצה/המנחה האחראי למחקר והסטודנט החוקר/ת (נספח 3),
 • החוקר שהוסמך מטעם האוניברסיטה להנחות את המחקר, הוא החוקר האחראי על ביצועו מבחינה אתית.
 1. הצהרת הסטודנט/ית החוקר/ת (נספח4).

שאלות נפוצות

 • היכן אפשר למצוא חומר נוסף על הכללים האתיים במחקרים?

APA Ethical Principles of Psychologists and Code of Conduct

קישור http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx

 • מדוע יש צורך במילוי כתובות המגורים של הנסיין והמנחה? לצורך נגישות וזיהוי הועדה.
 • באיזה מקרה אין צורך בטופס הסכמה מדעת?כאשר המחקר אנונימי לחלוטין (כך שגם החוקר לא יכול לזהות את הנחקר, למשל בסקר). במקרה כזה בתחילת השאלון יפורטו זכויות המשתתף, ויובהר כי עצם מילויו יהווה הסכמה מדעת.
 • מה צריך לפרט בטופס הסכמה מדעת? מידע על המחקר ומה הוא כולל, מידע על צורת השמירה על האנונימיות/חיסיון, יש לציין כי המשתתףיכול לבחור שלא להשתתף ו/או להפסיק בכל עת מבלי שייגרם לו נזק.
 • מה קורה במצב שעלולה להיגרם תחושת אי נוחות לנבדקים? יש צורך למלא בטופס ההצעה מדוע תחושה זו עלולה להיגרם ומה החוקר מציע בכדי לצמצם או למנוע תחושה זו.
 • מה יש לעשות במידה והנבדקים קטינים? יש לציין בטופס הבקשה כי ההורה/ האפוטרופוס חותם על טופס הסכמה מדעת ויש לצרף את טופס הסבר על המחקר שיינתן לאפוטרופוס לפני חתימתו.

 

למילוי טופס בקשה לאתיקה לחץ בקישור זה

 

נשמח לעמוד לשירותכם.

בהצלחה בביצוע המחקר.