הנחיות המחלקה

לוחות זמנים, הנחיות ודגשים להגשת הצעת מחקר תזות והארכות לימודים בתואר השני

לקראת שנת הלימודים הקרובה, אנחנו מברכים את המצטרפות והמצטרפים החדשות והחדשים למחלקה, ומאחלים לכולכם שנת לימודים פורייה!

הגשת הצעת מחקר לשיפוט

רצוי להגיש את הצעת המחקר לפני תחילת שנה"ל השנייה בתוכנית, כלומר, עד סוף שנה"ל הראשונה. במידה ויש עיכוב, ניתן להגיש את ההצעה לכל המאוחר עד סוף סמסטר א' של שנה"ל השנייה. הארכות במועד הגשת הצעת המחקר מעבר למועדים שלהלן תאושרנה רק במקרים חריגים ועל פי החלטת בית הספר ללימודים מתקדמים.

הנחיות לכתיבת הצעת המחקר

הגשת תזה לשיפוט

יש להגיש את התזה המלאה לשיפוט עד תחילת הקיץ (יולי) של השנה השנייה בתוכנית. מומלץ להגיש את עבודת התזה לאישור הוועדה המחלקתית כשלושה חודשים לפני פתיחת שנת הלימודים העוקבת, וזאת כדי שיהיה סיפק בידי הסטודנטים לבצע תיקונים, בהתאם לנדרש, ולעמוד בבחינה על התזה.

סטודנטים שנאלצים לפתוח שנת לימודים נוספת כדי לסיים את כתיבת התזה, צריכים להיות רשומים בקורס "הנחיה לתזה". זהו רישום שצריך להיעשות מראש ולא רטרואקטיבית. במידה ואין רצף של רישום להנחיה לתזה, יידרש הסטודנט לבצע "חידוש לימודים" – תהליך מורכב שבו לעיתים נדרשים סטודנטים להשלמות של קורסים לפי התוכנית העדכנית בעת חידוש הלימודים. כדאי להימנע ממצב זה!

הנחיות לכתיבת עבודת התזה

תהליך הגשת הצעת מחקר

הסטודנט ישלח עותק אלקטרוני של הצעת המחקר במייל ליוליה haliany@biu.ac.il  עם העתק למנחה ולשופט/ת המיועדת. ההחלטה לגבי זהות השופט/ת היא בידי המנחה.

לאחר קבלת מייל זה השופט המיועד יקבל טופס חו"ד אותו מתבקש למלא ולהחזיר תוך חודש ימים ליועצת המחלקה עם העתק למנחה ולסטודנט. במידה ויש סיבה מיוחדת לא להחזיר את השיפוט ישירות למנחה או לסטודנט, יש ליידע מראש במייל.

המנחה מנחה את הסטודנט לבצע תיקונים לפי הנדרש, ולאחר התיקונים מגישים שוב את ההצעה במייל ליוליה בפורמט הבא:

  1. ההצעה המתוקנת המלאה
  2. עמוד שער נפרד
  3. טופס חו"ד
  4. טופס פירוט תיקונים
  5. טופס הצעת תכנית לעבודת המחקר
  6. אישור אתיקה/הלסינקי , או אישור מהמנחה שאין צורך באישור אתיקה/הלסינקי במחקר זה בכלל, או אישור מהמנחה שאמנם יש צורך באישור אתיקה, אבל לא בשלב זה )שלב הצעת המחקר(. במידה ויש אישור אתיקה / הלסינקי, שלא רשום על שם הסטודנט, אבל תקף גם לגבי המחקר של הסטודנט, נא לשלוח אותו ולציין שהאישור תקף גם לגבי המחקר של הסטודנט. במידה וקיים צורך להגיש בקשה ל אישור ועדת אתיקה - יש לפנות למנחה.

לאחר קבלת כל המסמכים הצעת המחקר עוברת לאישור ביה"ס ללימודים מתקדמים

תהליך הגשת תזה

הסטודנט ישלח עותק אלקטרוני של התזה במייל ליוליה haliany@biu.ac.il עם העתק למנחה ולשופט המיועד.

לאחר קבלת מייל זה השופט המיועד יקבל טפסים אותם מתבקש למלא ולהחזיר תוך חודשיים ליועצת המחלקה עם העתק למנחה.

רק עם קבלת כל הטפסים מהשופט והמנחה הטיפול יעבור לביה"ס ללימודים מתקדמים. לאחר שיתקבל האישור, הציון ישלח להזנה במדור בחינות. סטודנט יקבל מייל עם הנחיות לסיום התואר.