מבנה והיקף הצעת מחקר

שלחו לחבר

(מתוך החוברת "פרטי מידע לתואר שני")

 • חובה למספר את העמודים של הצעת המחקר.

 • על הצעת המחקר לכלול: עמוד שער הכולל את נושא עבודת המחקר בעברית ובאנגלית, שם המחלקה, התלמיד ומנחה/י העבודה.עמוד תוכן העניינים הכולל את שמות הפרקים ומספרי העמודים.פרק מבוא הכולל הסבר כללי של הנושא וחשיבותו (פרק זה אינו הכרחי). היקף: עד עמוד אחד.פרק מטרת המחקר : הגדרה ברורה של המטרה. היקף: עד 1/3 עמוד. פרק מטרת המחקר יכול להופיע גם לאחר פרק ה"רקע".פרק רקע תיאורטי ו/או רקע מהספרות המדעית. היקף: 2-3 עמודים (אם אין פרק "מבוא" : 3-4 עמודים) .פרק השערות המחקר ו/או הנחות המחקר. לא הכרחי בתחומים מסוימים. היקף: עד 2/3 עמוד.פרק שיטת המחקר: בפרק זה תינתן תשובה לשאלה באילו שיטות יבוצע המחקר ובאילו שיטות יעובדו וינותחו הממצאים . שיטות המחקר שונות מאוד בתחומי המחקר השונים. התיאוריה של שיטות המחקר לא תכלל בפרק זה. מערך המחקר, בתחומים הרלוונטיים, יתואר בפרק זה. היקף: עד 3 עמודים.רשימה ביבליוגרפית שאליה יש התייחסות בהצעת המחקר.

 • היקף הצעת המחקר לא יעלה על עשרה עמודים מודפסים (לא כולל הרשימה הביבליוגרפית). תשומת לב מיוחדת יש להקדיש למראי מקומות, לציטוטים, להערות (Footnotes) ולרשימה הביבליוגרפית בצורה המקובלת בפרסומים המקצועיים באותו תחום.

 • הצעת המחקר צריכה להיות מנוסחת באופן מדויק וברור, עליה להוביל את הקורא ברצף לוגי מהרקע והמטרה ועד לשיטת הביצוע, באופן שהקורא יבין מהי שאלת המחקר וכיצד הוא יבוצע.

 • בגמר ביצוע התיקונים שנתקבלו לאחר חות דעת הקורא הפנימי במחלקה,
  ולאחר אישור המנחה להוציא את ההצעה לאישור רשמי של הועדה לתואר
  שני, יש לכרוך 3 עותקים של ההצעה בגרסה המתוקנת בצרוף
  טופס "הצעת תכנית לעבודת מחקר במסגרת הלימודים לקראת התואר
  השני" ולהחתימו על ידי המנחה ולהגיש לאילה-מרכזת תארים
  מתקדמים במחלקה להמשך טיפול עד לקבלת אישור מהועדה לתואר שני.

דוגמא לשער של הצעת מחקר

 

אוניברסיטת בר אילן

המחלקה ל -                 

 

הצעת מחקר לתואר שני

 

הנושא

__________________________________

__________________________________

(בעברית)

__________________________________

__________________________________

(באנגלית)

 

שם המנחה _________________________

שם המנחה הנוסף (אם קיים)______________

 

 

שם התלמיד/ה _________      מס' ת.ז. __________

 

 

תאריך עדכון אחרון : 04/11/2012