מגמת קוגניציה,רגש ומוח

ד"ר אלישבע בן-ארצי

מגמת קוגניציה,רגש ומוח
טלפון
דוא"ל
elibenartzi@gmail.com
משרד
305
שעות קבלה
בתיאום מראש
  פרסומים

   

   

  1.   Mikulincer, M., Glaubmann, H., Ben-Artzi, E., & Grossman, S. (1991). The cognitive specificity of learned-helplessness and depression deficits: The role of self-focused cognitions. Anxiety Research, 3, 273-290.

   

  2.   Ben-Artzi, E., Levy, A., Levin, Y., & Neumann, M. (1991). Intrahemispheric and        interhemispheric dysfunction in schizophrenia. Harefuah, 120, 34-37. (Hebrew)

   

  3.   Levin, Y., Ben-Artzi, E., Levy, A., & Neumann, M. (1991). Psychiatric disturbances:

        Another cause of car accidents? Harefuah, 121, 125-127. (Hebrew)

   

  4.   Eitan, N., Levin, Y., Ben-Artzi, E., Levy, A., & Neumann, M. (1992). Effects of         antipsychotic drugs on memory functions of schizophrenic patients. Acta Psychiatrica

         Scandinavica, 85, 74-76.

   

  5.   Ben-Artzi, E., & Marks, L. E. (1995). Visual-auditory interaction in speeded classification: Role of stimulus difference. Perception & Psychophysics, 57, 1151-1162.

   

  6.   Ben-Artzi, E., Mikulincer, M., & Glaubmann, H. (1995). The multifaceted nature

  of self-consciousness: Theory, measurement, and consequences. Imagination,   Cognition,

  and  Personality, 15, 17-43.

   

  7. Ben-Artzi, E., & Mikulincer, M. (1995). Lay theories of emotion: 1. Conceptualization and measurement. Imagination, Cognition, and Personality, 15, 249-271.

   

  8. Ben-Artzi, E. & Marks, L. E. (1995). Congruence effects in classifying auditory stimuli: A review and a model. In C.-A. Possamai (Ed.), Fechner Day ‘95, Cassis, France: International Society for Psychophysics.

   

  9. Ben-Artzi, E., & Mikulincer, M. (1996). Lay theories of emotion: 2. Interindividual and intraindividual variance in the appraisal of emotions.  Imagination, Cognition, and Personality, 15, 273-293.

   

  10. Ben-Artzi, E., & Mikulincer, M. (1996). Lay theories of emotion: 3. The

  intraindividual structure of emotion. Imagination, Cognition, and Personality, 15, 321-336. 

   

  11. Ben-Artzi, E., & Mikulincer, M. (1997). Lay theories of emotion: 4. Reactions to negative and positive emotional episodes.  Imagination, Cognition, and Personality, 16, 89-113.

   

  12. Ben-Artzi, E., & Marks, L. E.(1999). Processing linguistic and perceptual  dimensions of speech: Interactions in speeded classification. Journal of  Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 25, 579-595.

   

  13. Hamburger, Y., & Ben-Artzi, E. (2000). The relationship between extraversion and neuroticism and the different uses of the Internet. Computers in Human Behavior, 16, 1-9.

   

  14. Ben-Artzi, E., & Hamburger, Y. (2001). Private self-consciousness subscales: Correlates with neuroticism, extraversion, and self-discrepancy. Imagination, Cognition, and Personality, 21, 21-31.

   

  15. Shulman, S. & Ben-Artzi, E. (2003). Age-related differences in the transition from adolescence to adulthood and links with family relationships. Journal of Adult Development, 10, 217-226. 

   

  16. Hamburger, Y., & Ben-Artzi, E.  (2003). Loneliness and Internet Use. Computers in Human Behavior, 1, 70-81.

   

  17. Marks, L., Ben-Artzi, E., & Lakatos, S. (2003). Cross-modal interactions in auditory and  visual discrimination. International Journal of Psychophysiology, 50, 125-145.

   

  18. Ben-Artzi, E. (2003).   Factor structure of the private self-Consciousness scale:           

  Role of item wording Journal of Personality Assessment, 81, 257-265.

   

  19. Ben-Artzi, E., Fostick, L., & Babkoff, H. (2004). Deficits in temporal order judgments in dyslexia: Evidence from diotic stimuli differing spectrally and from dichotic stimuli differing only by perceived location. Neuropsychologia.  

   

  20. Gilboa-Schechtman, E., & Ben-Artzi, E. (2004). Depression impairs the ability to ignore

        the emotional aspects of facial expressions: Evidence from speeded-classification tasks.

       Cognition and Emotion, 18, 209-231. 

   

  21. Babkoff, H., Fostick, L., Zuckerman, G., & Ben-Artzi, E. (2005). The effect of the diurnal

  rhythm and twenty-four of sleep deprivation on dichotic temporal order judgment (TOJ). Sleep Research, 14, 7-15.

   

  22. Bodner, U., & Ben-Artzi, E., Kaplan, Z.  (2006). Soldiers who kill themselves: The

     contribution of personality and situational factors. Archives of Suicide Research, 10, 29-43.

   

  23. Faust, M., Ben-Artzi, E.,  & Harel, I. (2008). Hemispheric asymmetries in semantic

        processing: Evidence from false memories for Ambiguous words.  Brain and Language, 105, 220-228.

   

  24. Ben-Artzi, E., Faust, M., & Molner, D. (2009). Discourse processing in the right and left   hemisphere: False memories for word lists and scripts. Neuropsychologia, 47, 430–438.

   

  25. Hartman, C., Ben-Artzi, E., Berkowitz, D., Elhasid, R., Lajterer, N., Postovski, S., Hadad, S., & Shamir, R.  (2009). Olive oil-based intravenous lipid emulsion in pediatric patients undergoing bone marrow transplantation: A short-term prospective controlled trial. Clinical Nutrition, 101 1–5.

   

  26. Babkoff, H., Fostick, L., Zuckerman, G., & Ben-Artzi, E. (2009). Short term

  sleep  deprivation, language comprehension and auditory temporal resolution. In P. Fulke, and    S. Vaughan, (Eds.), Sleep deprivation: Causes, effects and treatment. Nove Publishers.

   

  27. Fostick. L., Ben-Artzi, E., & Babkoff, H. (2011).Stimulus-onset-asynchrony (SOA) as the

  main cue in temporal order judgment (TOJ).   Audiology Research, 1, 18-20.

   

  28. Ben-Artzi, E., Fostick. L., & Babkoff, H. (2011). Auditory temporal processes in the

  elderly.  Audiology Research, 1, 21-23.

   

  29. Gold, R., Faust, M., & Ben-Artzi, E. (2011). Metaphors and verbal creativity: The role of

  the right hemisphere. Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognition, 1, 1-13.

   

  30. Faust, M., Ben-Artzi, E., & Vardi, N. (2012). Semantic processing in native and second language: vidence from hemispheric differences in fine and coarse semantic coding. Brain and Language, 123, 228-33.

   

  31. Schiff, R., Nuri, Y., & Ben-Artzi, E. (under final review). The role of metacognitive awareness in word spelling and reading of children with SLI: An intervention study. Language, Speech, and Hearing Services in Schools.

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 15/10/2015